Tính năng xem túi đồ của người chơi (StormSB, Towny, AppleSB)

Rất đơn giản, chỉ là tính năng xem túi đồ thôi. Có thể xem được vật phẩm trên thanh đồ, giáp đang mặc và vật phẩm trên tay phải. 

Đối tượng sử dụng: Mọi người chơi!

Lệnh sử dụng: /see <tên>