Cấm chat #232 - LuckyVN NetWork

Cấm chat #232
Vô hiệu lực

Người chơi


bindz1234

Thực hiện


BLongNg

Lí dospam/chui staff
Thời gianAugust 09, 2020, 21:11
Hết hạnAugust 12, 2020, 21:11 (Được mở chat bởi BLongNg)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủStormSB