Cấm chat #233 - LuckyVN NetWork

Cấm chat #233
Vô hiệu lực

Người chơi


bindz1234

Thực hiện


BLongNg

Lí dospam/chui staff/xin do
Thời gianAugust 09, 2020, 21:13
Hết hạnAugust 12, 2020, 21:13 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủStormSB