Cấm chat #238 - LuckyVN NetWork

Cấm chat #238
Vô hiệu lực

Người chơi


nongdan33

Thực hiện


KenNoPro_

Lí doSPAM
Thời gianAugust 10, 2020, 16:01
Hết hạnAugust 10, 2020, 16:16 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủAppleSkyBlock