Cấm chat #239 - LuckyVN NetWork

Cấm chat #239
Vô hiệu lực

Người chơi


BLongNg

Thực hiện


BLongNg

Lí dotest
Thời gianAugust 10, 2020, 21:38
Hết hạnVĩnh viễn Cấm chat (Được mở chat bởi BLongNg)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủAppleSkyBlock