Cảnh báo #11 - LuckyVN NetWork

Cảnh báo #11
Vô hiệu lực

Người chơi


Blue_vn_Boss

Thực hiện


LuckyTitanGaming

Lí doreport bừa nhắc 2 time
Thời gianJuly 12, 2020, 20:30
Hết hạnJuly 19, 2020, 20:30 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủAppleSkyBlock