Cảnh báo #12 - LuckyVN NetWork

Cảnh báo #12
Vô hiệu lực

Người chơi


tstdepzai123

Thực hiện


DucTrader

Lí doSpam [Lần 1]
Thời gianJuly 24, 2020, 12:09
Hết hạnJuly 31, 2020, 12:09 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủStormSB