Cảnh báo #2 - LuckyVN NetWork

Cảnh báo #2
Vô hiệu lực

Người chơi


dangquangcva2003

Thực hiện


LuckyTitanGaming

Lí doSpam nữa = Mute 1 Tuần
Thời gianMay 31, 2020, 12:03
Hết hạnJune 07, 2020, 12:03 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủStormSB