Cảnh báo #8 - LuckyVN NetWork

Cảnh báo #8
Vô hiệu lực

Người chơi


Hacker_GamingZ

Thực hiện


LuckyTitanGaming

Lí doCảnh Cáo Mute 30p. Lần Sau Không Spam Nhá
Thời gianJuly 05, 2020, 10:15
Hết hạnJuly 12, 2020, 10:15 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủStormSB