Cấm trò chuyện - LuckyVN NetWork

Cấm trò chuyện


Người chơiĐã cấm chat bởiLí doThời gianHết hạnMáy chủ


Draznya


KenNoPro_

spamAugust 12, 2020, 20:06August 12, 2020, 20:21 (Được mở chat bởi KenNoPro_)BungeeCord


ANHVIET


AppleCuTo

spamAugust 11, 2020, 15:41August 11, 2020, 16:11 (Hết hiệu lực)BungeeCord


BLongNg


BLongNg

testAugust 10, 2020, 21:38Vĩnh viễn Cấm chat (Được mở chat bởi BLongNg)BungeeCord


nongdan33


KenNoPro_

SPAMAugust 10, 2020, 16:01August 10, 2020, 16:16 (Hết hiệu lực)BungeeCord


nongdan33


KenNoPro_

spamAugust 10, 2020, 16:00August 10, 2020, 16:15 (Được mở chat bởi KenNoPro_)BungeeCord


Master_ZedDike


AppleCuTo

chui tucAugust 10, 2020, 15:34August 10, 2020, 16:04 (Hết hiệu lực)BungeeCord


Pars02


KenNoPro_

testAugust 10, 2020, 09:59August 10, 2020, 10:14 (Được mở chat bởi KenNoPro_)BungeeCord


BLongNg


BLongNg

testAugust 09, 2020, 21:13Vĩnh viễn Cấm chat (Được mở chat bởi BLongNg)BungeeCord


bindz1234


BLongNg

spam/chui staff/xin doAugust 09, 2020, 21:13August 12, 2020, 21:13 (Hết hiệu lực)BungeeCord


bindz1234


BLongNg

spam/chui staffAugust 09, 2020, 21:11August 12, 2020, 21:11 (Được mở chat bởi BLongNg)BungeeCord
«
»
Trang 1/25