Khóa #1668 - LuckyVN

Khóa #1668
Vô hiệu lực

Người chơi


nCoV_2020

Thực hiện


Shark_em

Lí dospam tpa tới helper tron khi đó đã is lock
Thời gianFebruary 06, 2020, 15:12
Hết hạnFebruary 06, 2020, 15:42 (Được ân xá bởi jerrymai)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủStormAI