Cấm chat #1172 - LuckyVN

Cấm chat #1172
Vô hiệu lực

Người chơi


TapL_DuongPVP

Thực hiện


Shark_em

Lí dospam
Thời gianMarch 24, 2020, 20:04
Hết hạnMarch 24, 2020, 20:14 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủLuckyFaction