Cấm chat #1180 - LuckyVN

Cấm chat #1180
Vô hiệu lực

Người chơi


KenJiNHTA_VN

Thực hiện


Shark_em

Lí dospam
Thời gianMarch 26, 2020, 20:05
Hết hạnMarch 26, 2020, 20:15 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủAppleSkyBlock