Cấm chat #937 - LuckyVN

Cấm chat #937
Vô hiệu lực

Người chơi


DungShiba

Thực hiện


Shark_em

Lí dospam
Thời gianFebruary 14, 2020, 15:35
Hết hạnFebruary 14, 2020, 15:45 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủHectingSkyblock