Cấm chat #941 - LuckyVN

Cấm chat #941
Vô hiệu lực

Người chơi


PatrykM2011

Thực hiện


Shark_em

Lí dospam
Thời gianFebruary 15, 2020, 09:08
Hết hạnVĩnh viễn Cấm chat (Được mở chat bởi Shark_em)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủHectingSkyblock