Cảnh báo #40 - LuckyVN

Cảnh báo #40
Vô hiệu lực

Người chơi


DiamondMack

Thực hiện


Shark_em

Lí dođánh người vô cớ
Thời gianFebruary 07, 2020, 13:30
Hết hạnFebruary 14, 2020, 13:30 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủStormAI