Cấm trò chuyện - LuckyVN

Cấm trò chuyện


Người chơiĐã cấm chat bởiLí doThời gianHết hạnMáy chủ


CL_FriendShip_CL


Shark_em

spam lần 2February 27, 2020, 15:49February 27, 2020, 16:19 (Hết hiệu lực)BungeeCord


NickVN


Shark_em

spamFebruary 27, 2020, 15:40February 27, 2020, 15:50 (Được mở chat bởi AppleCuTo)BungeeCord


CL_FriendShip_CL


Shark_em

spamFebruary 27, 2020, 15:39February 27, 2020, 15:49 (Được mở chat bởi jerrymai)BungeeCord


bi12345567


AppleCuTo

5p spamFebruary 27, 2020, 15:35Vĩnh viễn Cấm chat (Được mở chat bởi AppleCuTo)BungeeCord


LongamingVN


Shark_em

spamFebruary 27, 2020, 15:23February 27, 2020, 15:53 (Được mở chat bởi AppleCuTo)BungeeCord


CGT_Xred


Shark_em

spamFebruary 26, 2020, 20:26February 26, 2020, 20:27 (Hết hiệu lực)BungeeCord


luffy2k8dz


Shark_em

spamFebruary 26, 2020, 15:36February 26, 2020, 15:46 (Hết hiệu lực)BungeeCord


VipProNo1


Shark_em

nói tụcFebruary 26, 2020, 15:35February 26, 2020, 15:45 (Hết hiệu lực)BungeeCord


aKa47Li


Shark_em

nói tụcFebruary 26, 2020, 15:26February 26, 2020, 15:36 (Hết hiệu lực)BungeeCord


thanhdz200727


Shark_em

chữi helperFebruary 26, 2020, 15:23February 26, 2020, 16:23 (Hết hiệu lực)BungeeCord
«
»
Trang 1/101